Sarantis širom svijeta


Posjetite našu grupnu stranicu

Sarantis Group | Engleski

Ili odaberite lokaciju

SARANTIS BANJA LUKA

Terms Of Use

Pravila korištenja

 • ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Posjetilac/korisnik web stranice GR. SARANTIS SA mora ovo pažljivo pročitati i u slučaju neslaganja sa navedenim uslovima, ne smije koristiti stranicu. U suprotnom se pretpostavlja da posjetilac/korisnik prihvata uslove. Pravne informacije i uslovi u ovom dokumentu regulišu sve web stranice GR. SARANTIS SA, osim ako je izričito drugačije navedeno na određenoj stranici.

SARANTIS SA nije odgovoran za bilo koju radnju koju preduzima bilo koja osoba ili organizacija, ma gdje se oni nalazili, kao rezultat, direktno ili indirektno, informacija sadržanih na ovoj web stranici ili kojoj se pristupa putem ove web stranice, bez obzira na to da li ove informacije pruža GR. SARANTIS SA ili neko drugo treće lice. Ništa na ovoj web stranici ne smije se tumačiti kao davanje savjeta ili davanje bilo kakvih preporuka i ova web stranica se ne smije tumačiti kao osnova za bilo kakvu odluku ili akciju. Informacije sadržane na ovoj web stranici možda nisu uvijek u potpunosti ažurne i, iz tog razloga, ove informacije se pružaju na osnovu "KAO ŠTO JE" i "KAO DOSTUPNO". GR. SARANTIS SA ne daje nikakve izjave ili garancije na bilo koji način, direktno ili indirektno, u vezi sa sadržajem ove web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravovremenost, tačnost, potpunost ili prikladnost za bilo koju posebnu svrhu ovog sadržaja ili da ishod koji može biti rezultat korištenja web stranice neće sadržavati greške ili neće biti pouzdan. Posjetilac/korisnik je saglasan da je korištenje informacija primljenih ili preuzetih sa ili putem ove web stranice po njegovom/njenom nahođenju i da je njegova/njena odgovornost.

Prilikom ulaska na ovu web stranicu, posjetilac/korisnik stranica i usluga web stranice GR. SARANTIS SA prihvata da je njegovo korištenje na vlastitu odgovornost i da nijedna od strana uključenih u kreiranje, proizvodnju ili objavljivanje ove web stranice ne snosi nikakvu odgovornost. Indikativno, ali ne restriktivno, navodi se da ova web stranica nije odgovorna za bilo kakve direktne, slučajne, posljedične ili indirektne štete ili troškove ili izdatke bilo koje vrste (uključujući advokatske honorare, honorare vještaka ili druge troškove) koji mogu nastati direktno ili indirektno iz pristupa, korištenja ili navigacije ove web stranice ili preuzimanje bilo kojeg materijala, teksta, podataka, slika, video ili audio datoteka s ove web stranice uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji događaj izazvan virusom, grešku, ljudsku radnju ili propust bilo kojeg računarskog sistema, telefonske linije, kompjuterskog hardvera, softvera ili kvar programa, ili bilo koja druga greška, propust ili kašnjenje u prenosu sa računara ili mrežne veze.

SARANTIS SA, bez garancije i stoga bez odgovornosti, čini sve napore da osigura da informacije i sav sadržaj budu vođeni maksimalnom preciznošću, jasnoćom, pravovremenošću, potpunošću i dostupnošću. Ni u kom slučaju, uključujući slučaj nemara, GR. SARANTIS SA nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu posjetiocu/korisniku zbog korištenja ove web stranice.

Naglašava se da ništa na ovoj web stranici se ne može smatrati pozivom za ulaganje ili na drugi način učešće u dionicama  ili drugim hartijama od vrijednosti GR. SARANTIS SA. Stvarni rezultati i razvoj mogu se značajno razlikovati od bilo kojeg predviđanja, mišljenja ili ambicija izraženih na ovoj web stranici i prošli učinak cijena bilo koje predmetne hartije od vrijednosti ne treba smatrati pouzdanim vodičem za buduće performanse.

Takođe, u vezi sa informacijama o proizvodima GR. SARANTIS SA, koji se odnose na dodatke prehrani, proizvode za ličnu njegu, dezodoranse, gelove za tuširanje itd., pristup elektronskom sadržaju ovog dokumenta namijenjen je samo informativnom karakteru i ni u kojem slučaju ga ne treba doživljavati, direktno ili indirektno kao sugestiju, preporuku, savjet ili ohrabrenje za korištenje, jer web stranica, ma koliko bila specijalizovana ili valjana, pruža opšte informacije i ne može zamijeniti medicinsku dijagnozu. Korisnik koji se odluči osloniti na informacije web stranice čini to na vlastitu odgovornost i GR. SARANTIS SA nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi upotrebom ovih informacija.

 • ZABRANA REPUBLIKACIJE

Autorska prava koja se odnose na ovu web stranicu, uključujući, bez ograničenja sve dokumente, datoteke, tekstove, slike, grafiku i dodatke koji se nalaze na njoj i u opštoj slici web stranice, su autorsko pravo GR. SARANTIS SA, osim ako nije izričito drugačije navedeno. GR. SARANTIS SA ovlašćuje korisnika da kopira i štampa dokumente s ove web stranice (osim sadržaja koji drži treća strana i koji je kao takav) za nekomercijalnu upotrebu od strane korisnika s obzirom na to da svaka kopija ili izvod ovih dokumenata ili stranica zadržava sva autorska prava ili druga obavještenja o vlasništvu i bilo koje odricanje od odgovornosti sadržano u njima. Svi logotipi GR. SARANTIS SA i zaštitni znakovi se ne smiju koristiti ili reprodukovati bez prethodnog pismenog pristanka GR. SARANTIS SA. Osim ako nije drugačije naznačeno, zabranjena je reprodukcija dijela ili cijelog sadržaja ove web stranice u bilo kojem obliku, uključujući uokvirivanje, izradu bilo kakvog produkcijskog rada na temelju web stranice i/ili njenog sadržaja, integraciju u druge web stranice, sistemsko elektronsko preuzimanje. Nijedna veza ka ovoj web stranici ne smije biti uključena na bilo koju drugu web stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja GR. SARANTIS SA. Osim ove ograničene licence, ništa na ovoj web stranici ne smije se tumačiti kao jamstvo za bilo koja druga prava ili licence u pogledu bilo kojeg autorskog prava, patenta ili zaštitnog znaka GR. SARANTIS SA ili bilo koje treće strane. Svi nazivi proizvoda spomenuti na ovoj web stranici su zaštitni znakovi SARANTIS Grupe, osim onih brendova za koje je naznačeno da su u vlasništvu drugih kompanija.

 • PRAVA INTELEKTUALNE I INDUSTRIJSKE SVOJINE

Sav sadržaj na ovoj web stranici, uključujući ali ne ograničavajući se na tekstove, imena, zaštitne znakove, logotipe, grafike, ilustracije, fotografije, video ili audio datoteke i uopšteno bilo koje vrste datoteka intelektualno je vlasništvo GR. SARANTIS SA i podliježe nacionalnim i međunarodnim odredbama o autorskim pravima, sa izuzetkom eksplicitno priznatih prava trećih strana. Stoga je izričito zabranjeno reprodukovati, ponovno objavljivati, kopirati, skladištiti, prodavati, prenositi, distribuirati, objavljivati, izvršavati, preuzimati, prevoditi, modifikovati na bilo koji način, u cjelini ili djelomično, bez izričitog prethodnog pristanka GR. SARANTIS SA, osim ako ovdje nije drugačije naznačeno. Korisnik/posjetilac prihvata da je sve što se nalazi na stranicama ove web stranice registrovani zaštitni znak ili intelektualno vlasništvo GR. SARANTIS SA, ili treće strane (koristi se nakon licenciranja) i stoga neovlašteno korištenje može rezultirati kaznom.

 • PRAVO KORIŠĆENJA INFORMACIJA KOJE JE DAJE KORISNIK

Sve informacije dostavljene GR. SARANTIS SA od strane korisnika web stranice (uključujući, ali ne isključivo, lične podatke, know-how, komentare, ideje, pitanja, tehnike ili druge slične informacije) neće se smatrati povjerljivim. GR. SARANTIS SA može otkriti, kopirati i koristiti sve ili bilo koje od ovih informacija u bilo koju svrhu bez ograničenja. U svakom slučaju GR. SARANTIS SA neće spriječiti korištenje ovih informacija u svrhu razvoja, proizvodnje i promocije svojih proizvoda.

 • WEB STRANICE I SADRŽAJ TREĆIH LICA

Ova web stranica može imati sadržaj koji je u vlasništvu trećih strana (npr. članci, podaci ili izvodi) i takođe može sadržavati hiperveze koje vode do web stranica u vlasništvu trećih strana. GR. SARANTIS SA pruža sadržaj i veze ka ovim trećim stranama radi pogodnosti svojih korisnika. GR. SARANTIS SA nema kontrolu nad web stranicama u vlasništvu trećih strana ili njihovim sadržajem, kojima se pristupa s ove web stranice ili su dostupni na ovoj web stranici, pa stoga i GR. SARANTIS SA ne podržava, ne finansira, savjetuje niti na bilo koji drugi način prihvata bilo kakvu odgovornost za ove web stranice ili ovaj sadržaj u vlasništvu trećih strana. Tačnije, GR. SARANTIS SA ne prihvata nikakvu odgovornost koja proizlazi iz bilo koje tvrdnje da sadržaj koji drže treće strane (bilo da je objavljen na ovoj web stranici ili bilo kojoj drugoj web stranici) krši prava intelektualnog vlasništva bilo koje osobe ili krši bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz bilo koje informacije ili mišljenja sadržaih na ovoj web stranici ili sadržaj u posjedu trećih lica.

 • Hyperlinks:

Iako se ova web stranica može povezati s drugim web stranicama, ona nije odgovorna za sadržaj i usluge drugih web stranica sa kojima se povezuje, niti garantuje njihovu dostupnost. GR. SARANTIS SA se odriče bilo kakvog direktnog ili indirektnog odobrenja, povezanosti, sponzorstva ili saradnje sa povezanim sajtovima, osim ako je ovde izričito navedeno. Ulaskom na ovu web stranicu, posjetilac/korisnik ove web stranice prihvata da GR. SARANTIS SA nije odgovoran za bilo kakve probleme koji mogu nastati tokom posjete/korištenja web stranica na koje se ova web stranica povezuje, jer se takva odgovornost odnosi isključivo na sferu odgovornosti dotičnih web stranica.

 • UPOTREBA SOFTVERA

Korištenje softvera preuzetog sa ove web stranice isključivo je prema diskreciji i procjeni potencijalnih rizika od strane korisnika. Trebalo bi osigurati da je softver koji preuzimate sa ove web stranice na svoj računar prikladan za korištenje na njemu i da ne sadrži viruse.

 • PROMJENE NA WEB SAJTU - REVIZIJA SADAŠNJOSTI

SARANTIS SA zadržava pravo promjene ili povlačenja bilo kojeg dijela ili cijele web stranice u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Uprkos gore navedenom, GR. SARANTIS SA nije dužan održavati web stranicu ažurnom. Korisnici ove web stranice nemaju pravo na bilo kakvu naknadu jer nisu u mogućnosti koristiti usluge koje nudi ova web stranica.

SARANTIS SA zadržava pravo pregleda trenutnih pravnih informacija u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne najave ili obaveze. Korisnici/posjetioci uvijek moraju provjeriti moguće promjene i ako nastave koristiti stranicu, u svakom slučaju se pretpostavlja da prihvataju izmijenjene uslove i odredbe. U suprotnom moraju se suzdržati od korištenja/posjećivanja ove web stranice.

 • PITANJA

Sva pitanja se mogu poslati na e-mail: ba-info@sarantisgroup.com.

 • POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

SARANTIS SA smatra privatnost korisnika web stranice, kao i sigurnost njihovih osobnih podataka vrlo važnim. Odgovorni smo za obradu svih ličnih podataka koje ostavite na  GR. SARANTIS' SA .

 • DODATNI KONTAKTI IZ GR. SARANTIS SA

Povremeno vas možemo kontaktirati e-poštom ili poštom s informacijama o našim proizvodima ili uslugama ili nečim drugim iz naše kompanije ili poslovnih partnera što bi vas moglo zanimati (npr. ažuriranja najnovijih vijesti). Ako ne želite da dobijate takve informacije, lako možete odabrati da ih ne primate, kao što je navedeno u Politici privatnosti, ako ste fizička osoba ili samostalni poduzetnik. U slučaju pravnog lica, možete se odjaviti tako što ćete nas u svakom trenutku obavijestiti putem e-maila na sljedeću e-mail adresu: ba-info@sarantisgroup.com . U oba slučaja postoji mogućnost odjave na informativnu e-mail poruku.

 • UPOTREBA KOLAČIĆA
 1. SARANTIS' SA Politika kolačića
 • NEPRILIČNO PONAŠANJE

Možemo koristiti informacije koje prikupljamo i/ili primamo o vama kako bismo istražili i pomogli u sprječavanju nezakonitih aktivnosti ili aktivnosti koje ugrožavaju našu mrežu ili na drugi način ugrožavaju rad web stranice.

 • ODREDBE I USLOVI

Molimo pažljivo pročitajte sljedeće odredbe i uslove ("Terms"), jer oni regulišu vaš status korisnika-člana web stranice koju pruža GR. SARANTIS SA. Povezivanjem i romingom ove web stranice, slažete se da ćete biti vezani ovim uslovima, jer se oni s vremena na vrijeme mijenjaju. GR. SARANTIS SA može, iz bilo kojeg razloga i bez prethodne najave, promijeniti ove Uslove. GR. SARANTIS SA će uložiti sve napore da naznači bilo kakve promjene ovih Uslova davanjem obavještenja na početnoj stranici ove web stranice. Vaše daljnje korištenje ove web stranice nakon stupanja na snagu bilo kakvih promjena ovih Uslova smatraće  se vašim prihvatanjem tih promjena.

 • OBAVEZE KORISNIKA-ČLANA
 1. Vaš status člana ove web stranice je lično za vas i stoga ga ne smijete dijeliti sa drugom osobom. U slučaju da dobijete korisničko ime i/ili lozinku ili druge informacije tokom vaše registracije, slažete se da ih čuvate i slažete se da (i) obavijestite GR. SARANTIS SA čim postanete svjesni bilo kakvog neovlaštenog otkrivanja ili korištenja vašeg ličnog korisničkog imena i/ili lozinke i (ii) odgovorni ste za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu ovim neovlaštenim korištenjem ili otkrivanjem.
 2. Vi ste odgovorni za obezbjeđivanje sve opreme potrebne za pristup web stranici i za sve povezane naknade trećih strana (npr. telefonske naknade i naknade provajdera internetskih usluga).
 3. Saglasni ste da koristite ovu web stranicu samo u skladu sa ovim Uslovima. U slučaju da vaše neovlašteno korištenje ove web stranice rezultira povredom ili oštećenjem bilo koje osobe koja naknadno podnese tužbu protiv GR. SARANTIS SA, saglasni ste da nadoknadite GR. SARANTIS SA za sve gubitke i/ili štete koje proizlaze iz takvog potraživanja.
 4. Kao član ove web stranice obavezujete se:

- Da koristite ovu web stranicu u skladu sa pisanim uputstvima o čemu ćete biti s vremena na vrijeme obavještavani od strane GR. SARANTIS SA i da ne koristi web stranicu u bilo koju drugu svrhu, osim one za koju je predviđena u skladu sa ovim Uslovima ili kako je drugačije navedeno u publikacijama ili najavama GR. SARANTIS SA,

- Da nesvjesno ili nenamjerno reagujete, kada koristite web stranicu, na odredbe bilo kojih zakonskih ili regulatornih zahtjeva bilo kojeg nadležnog tijela nad vama ili na bilo koju aktivnost koju poduzmete,

- Ne koristiti web stranicu u cilju neovlaštenih pokušaja pristupa sistemima GR. SARANTIS SA ili mreže trećih strana,

-Da ne koristite web stranicu u svrhu obavljanja poslovnih ili drugih aktivnosti ili da se bavite aktivnostima koje su zakonom zabranjene,

- Ne koristiti web stranicu u svrhu prenošenja bilo kakvog materijala koji je klevetnički, uvredljiv ili prijeteće prirode ili koji krši prava trećih strana, ili u svrhu izazivanja uznemiravanja ili nepotrebne brige bilo kojoj trećoj strani, ili slanja poruke za koje znate da su lažne ili koristite web stranicu u takve svrhe,

- Da odmah obavjestite GR. SARANTIS SA u vezi sa bilo kojim potraživanjem ili radnjom bilo koje prirode protiv vas za bilo koju upotrebu web stranice i na zahtjev GR. SARANTIS SA da odmah prekine radnju za koju je podignuta optužba,

- Da odmah obavjestite GR. SARANTIS SA u vezi sa svim promjenama koje utiču na detalje vaše registracije. Vaša je odgovornost da osigurate da vaši podaci o registraciji budu ažurirani.

-Da budete obavezni sa svim Uslovima korištenja web stranice.

 1. RASKID. Svoje članstvo na ovoj web stranici možete prekinuti u bilo kojem trenutku tako što ćete obavijestiti GR. SARANTIS SA.
 2. GR. SARANTIS SA može po svom nahođenju I u bilo koje vrijeme prekinuti pružanje web stranice ili bilo kojeg njenog dijela, sa ili bez obavještenja prema korisniku. U slučaju da GR. SARANTIS SA obustavlja pružanje ove web stranice, slažete se da će GR. SARANTIS SA odmah deaktivirati vaš status člana i izbrisati sve lične podatke koji se odnose na vaš status člana.
 3. GR. SARANTIS SA ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu bilo kakvog gubitka s vaše strane koji se odnosi na pružanje ove web stranice, bilo da je uzrokovan kršenjem ugovora ili pogrešnim tumačenjem ili nemarom ili bilo kojim drugim prekršajem (kvazi-delikt) od strane GR SARANTIS SA uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakav gubitak dobiti, poslovne prilike ili bilo koji slučajni, posljedični, finansijski ili indirektni gubitak ili poseban gubitak koji ste pretrpjeli i koji je proizašao iz bilo koje odgovornosti GR. SARANTIS SA u vezi s web lokacijom ili ovim uslovima, bez obzira na to da li ste se obratili GR. SARANTIS SA u slučaju takvog gubitka ili štete. Za potrebe ovog člana su uključeni zaposlenici, agenti, pridružene kompanije GR. SARANTIS SA.
 4. GR. SARANTIS SA svojim korisnicima pruža ovu web stranicu kao besplatnu uslugu.
 5. Posjetilac/korisnik ove web stranice mora se pridržavati odredbi grčkog, evropskog i međunarodnog prava i relevantnog zakonodavstva koje reguliše telekomunikacije, a sa druge strane da se suzdrži od bilo kakvog nezakonitog i uvredljivog korištenja sadržaja i usluga ove web stranice. Svaka šteta uzrokovana ovom web-stranicom ili internetom, a koja će proizaći iz zloupotrebe ili nepravilne upotrebe relevantnih usluga od strane korisnika/posjetilaca, spada u njegove/njene isključive odgovornosti.
 6. Nezakonito ili nepravilno ponašanje: Posjetilac/korisnik ove web stranice ne smije postavljati ili prenositi na ovoj web stranici bilo kakav pornografski, sramotan, klevetnički, uvredljiv, prijeteći, nezakonit ili drugi materijal koji može predstavljati ili dovesti do ponašanja koje bi moglo zauzvrat predstavlja krivično djelo ili na drugi način prekršiti bilo koju odredbu zakona. Iako je GR. SARANTIS SA ili bilo koja druga strana uključena u kreiranje, proizvodnju ili objavljivanje ove web stranice može pratiti, pregledavati ili revidirati prijenose i druge povezane aktivnosti, ali GR. SARANTIS SA i sve strane uključene u kreiranje, proizvodnju ili objavljivanje ove web stranice odriču se svake odgovornosti koja može proizaći iz njihovog sadržaja uključujući indikativne i neograničavajuće tvrdnje za klevetu, verbalno zlostavljanje, lažno predstavljanje ili kršenje autorskih prava.

11.OPŠTE

11.1. GR. SARANTIS SA će slati sva obavještenja u vezi s Uslovima i korištenjem ove web stranice putem e-mail adrese koju ste naveli ili poštom na poštansku adresu.

11.2. GR. SARANTIS SA može ustupiti ove Uslove trećoj strani i/ili imenovati podizvođače, uključujući eksterne pružaoce usluga, da izvršavaju svoja prava i obaveze prema ovim Uslovima.

11.3. Ako se bilo koji član ovih Uslova smatra neprimjenjivim, to neće uticati na valjanost i primjenjivost ostalih članaka.

11.4. Ovi Uslovi predstavljaju cjelokupni sporazum između vas i GR. SARANTIS SA i upravljaju vašim pristupom i korištenjem web stranice. Ovi Uslovi imaju prednost u odnosu na bilo koji drugi pismeni sporazum između vas i GR. SARANTIS SA u vezi s korištenjem ove web stranice.

11.5 Posebno za odeljak IR (Odnosi sa investitorima) ovi Uslovi će se tumačiti u skladu sa Kodeksom Komisije za tržište kapitala Grčke.

11.6. Za korisnike mlađe od 18 godina potrebno je prethodno pribaviti saglasnost roditelja/staratelja u slučaju objave ličnih podataka na web stranici GR. SARANTIS SA.

 • VAŽEĆI ZAKON

Ovaj ugovor o korištenju reguliše se odredbama grčkog zakona, direktivama i propisima evropskog prava i relevantnim međunarodnim odredbama i tumači se na osnovu pravila dobre vjere, transakcijske etike i ekonomske i društvene svrhe prava. Ako se smatra da je odredba suprotna zakonu i stoga nevažeća ili ništavna, ona automatski prestaje da važi, a da ni u kom slučaju ne utiče na valjanost ostalih uslova. Nikakve izmjene uslova ovog ugovora neće se razmatrati i takva izmjena neće biti njegov dio, ako nije formulisana u pisanoj formi i nije ugrađena u njega. Nadležni sudovi za sve sporove koji nastanu povodom ovog ugovora su sudovi u Atini, Grčka.

Change cookies consent Revoke cookies consent